Όροι χρήσης

 

Α.- Λειτουργία και ισχύς του ηλεκτρονικού καταστήματος

Κατά την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος όλα
τα διακριτικά γνωρίσματα ,τα κείμενα ,οι εικόνες και οι φωτογραφίες του kalokathisbookshop.gr ,καθώς και κάθε δικαίωμα που έλκεται από αυτό ανήκουν εις την Ετερόρρυθμο Εταιρεία που εδρεύει εις την Αθήνα και επι της οδού Στουρνάρη αριθμός 49 ,υπό την επωνυμία “Εκδόσεις Καλοκάθη Ε.Ε.”,συμφώνως πρός τις διατά­ξεις των δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε έτερου δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Η εταιρεία μας θέτει την παρούσα ιστοσελίδα στην διάθεση των εγγεγραμμένων

χρηστών της ως πλατφόρμα γιά την αναζήτηση και αγορά προϊόντων/βιβλίων που εμπορεύεται. Η είσοδος και χρήσις της ιστοσελίδας θα επιτρέπεται μόνον σε πρόσωπα που έχουν σύμ­φωνα με τον νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα,τονίζεται επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος και χρήσις της ιστοσελίδας μας σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους παρακολουθώντας τις αναρτήσεις εις αυτήν.

Β.- Χρήσις και υποχρεώσεις των μελών.

Κατά την λειτουργία του, κάθε χρήστης του kalokathisbookshop.gr  θα έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί άνευ κόστους στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύ­ουν σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους ,καθώς και με όσα ισχύουν στο παρόν,τα οποία εξυπακούεται ότι αποδέχεται,ώστε να μπορέσει να ασκήσει την άδεια που του παραχω­ρείται γιά να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της κατά τον χρόνο της επισκέψεως και χρήσεως αυτών,μέσω του διαδικτυακού της τόπου και αποκλείεται γιά οποιοδήποτε λόγο η πώληση,μίσθωσις, ή έστω ο δανεισμός και εντέλει οποιαδήποτε κοινοποίησις των προσωπικών στοιχείων των χρηστών χωρίς την συγκατάθεση αυτών,εκτός της περιπτώσεως που απαιτείται από τον νόμο.

Γ.- Υποχρεώσεις της εταιρείας μας.

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας πάντοτε θα ελέγχει,αλλά δεν

έχει ευθύνη διά την τυχόν ανατίμηση των ειδών του από τους εκδότες ή προμηθευτές του, καθώς και γιά την περίπτωση των

λαθών .κατά την πληκτρολόγηση των τιμών ή άλλων στοιχείων

των βιβλίων του.Εξυπακούεται ότι η ενημέρωση της διαθεσιμότητας των βιβλίων μας γίνεται όχι σε πραγματικό χρόνο

αλλά ετεροχρονισμένα,ούτως ώστε δεν καθιστάμεθα υπεύθυνοι γιά την τυχόν μή ύπαρξη των βιβλίων,ή την ανατίμηση αυτών.

Δ.- Υποχρεώσεις των μελών.

Κάθε χρήστης ή πελάτης μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα τo

ηλεκτρονικό μας κατάστημα δίχως να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών.Εάν ο πελάτης επιθυμεί την αποθήκευση

βιβλίων γιά μιά μελλοντική αγορά ,τότε Θα πρέπει να μας

παρέχει το emaίl του και το όνομα του χρήστη.Τα φυσικά πρόσωπα γιά τις αγορές βιβλίων,θα πρέπει να μας παρέχουν όνομα,

ονομα , επίθετο, διεύθυνση , τηλέφωνο, ΤΚ περιοχη και πολη τύπος παραστατικού (απόδειξις

ή τιμολόγιο),ΑΦΜ και ΔΟΥ.Επίσης τον τρόπο πληρωμής,με αντικαταβολή ή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα,τις οποίες δεν Θα

φυλάσσουμε τα στοιχεία αυτα.Τα δε νομικά πρόσωπα Θα πρέπει να μας παρέχουν τα στοιχεία αυτών όπως επωνυμία,διεύθυνση,ΑΦΜ. και ΔΟΥ κα τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας των.

Ε.-Διασφάλιση προσωπικόν δεδομένων και ασφαλεια

συναλλαγών.

Γιά την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται η ασφαλέστερη τεχνολογία καθώς επίσης γιά την ασφάλεια

των συναλλαγών εφαρμόζεται και λειτουργεί η ίδια η αξιοπιστία

τις εταιρείας μας σε συνεργασία με υψηλής αξιοπιστίας εταιρεία προστασίας διαδικτυακών συναλλαγών.Διά την απλή περιήγηση στον ιστότοπό μας δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή

,αλλά γιά την τυχόν παραγγελία σας ή γιά την αποθήκευση της

βιβλιοθήκης σας ή του καλαθιού σας πρέπει να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος.Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου , ένας κωδικός, ονοματεπώνυμο πλήρης

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας ,διά δε τούς επαγγελματίες

το ΑΦΜ και η ΔΟΥ.Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν

κοινοποιούνται σε τρίτους  ,παρά μόνο με την συγκατάθεση του

χρήστη ή πελάτη ή όπου το απαιτεί ο νόμος.Εάν επιθυμεί ο

χρήστης

μπορεί από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του να ζητήσει την εξαίρεση των δεδομένων του από κάποιες μορφές επεξεργασίας,

όπως π.χ. να μην λαμβάνει ενημερωτικό δελτία.

Για την λειτουργία της αγοράς η εταιρεία μας έχει την

υποχρέωση να παρέχει αληθινά στοιχεία γιά τα προσφερόμενα πρός

πώληση

βιβλία και να ενημερώνει γιά τους όρους της πληρωμής και

παραδόσεως αυτών.Εξυπακούεται ότι Θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα

τυχόν ελαττώματα των βιβλίων ή της συσκευασίας που γνωρίζει.

“Ολα τα προϊόντα/βιβλία που θα αγοράζονται από την ιστοσελίδα μας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις

εσώκλειστες οδηγίες χρήσεώς των. Μετά την παράδοση των βιβλίων κάθε κίνδυνος απώλειας αυτών,είναι ευθύνη του αγοραστή.

Σε περίπτωση τυχόν ελαττώματος των βιβλίων το οποίο δεν

αναφέρεται στην περιγραφή των και το οποίο μειώνει σημαντικά

την αξία ή την καταλληλότητα των βιβλίων,τότε ο αγοραστής οφείλει εντός δέκα ημερών από την παράδοση των βιβλίων να μας

ενημερώσει στην ιστοσελίδα μας για την τυχόν αντικατάσταση

αυτών. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή των βιβλίων Θα γίνεται με δικά του έξοδα και κίνδυνο. Σε περίπτωση που τα προιόντα/

βιβλία μας προσφέρονται σε τιμή προσφοράς δεν Θα είναι δυνατόν να υπολογισθεί έκπτωσις μέσω τυχόν κουπονιού.

ΣΤ.- Λειτουργία της αγοράς.

Η εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου θα παρακολουθεί και ελέγχει τον χρόνον παραδόσεως των παραγγελιών

των βιβλίων με την εξαίρεση των περιπτώσεων της ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας Θα παρέχει κάθε απαιτούμενη

επεξήγηση από τον χρήστη/πελάτη για την παραγγελία του αφ’

ενός πρίν την εκτέλεσή της,αλλα και όσο διαρκεί η προθεσμία των

δέκα ημερών υπαναχωρήσεως μετά την παρέλευση της οποίας

αποκλείονται τυχόν επιστροφές των βιβλίων.

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας ελέγχει αλλά ουδεμία ευθύνη

φέρει διά την καταλληλότητα των βιβλίων που αποστέλλει εις τους

πελάτες/χρήστες του,εκτός της περιπτώσεως των κακετύπων εκδόσεων .

Οταν απολεσθεί ή κλαπεί πιστωτική κάρτα του χρήστη/

πελάτη του βιβλιοπωλείου που έχει δηλώσει χρήση κάρτας,αυτός

οφείλει να μας ενημερώσει αμέσως διά να αποφευχθεί τυχόν

δολία χρήσις της.Το βιβλιοπωλείο μας ενημερώνει καθημερινά

την βάση δεδομένων των βιβλίων μας , αλλά δεν φέρουμε ευθύνη

διά τυχόν έλλειψη στις αποθήκες ή στους εκδότες.Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη διά τυχόν σφάλματα ή την ύπαρξη κάποιων ψηφιακών ιών,rj την περίπτωση παρουσίας παροδικών λειτουργικών προβλημάτων.

Επίσης διατηρούμε κάθε επιφύλαξη

γιά την περίπτωση μή εξουσιοδοτημένης και παράνομης παραβιάσεως η οποία μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε απλή ανάγνωση ή

υφαρπαγή  προσωπικών δεδομένων.’Οταν γίνεται κάττοια διαφήμισις ή προβολή διαφημιστικού υλικού,την ευθύνη του

περιεχομένου αυτού την φέρει ο διαφημιζόμενος ή άμεσα προβαλλόμενος.

Ζ.-Γενικοί όροι.

Γενικά κάθε μέλος του βιβλιοπωλείου είναι υποχρεωμένο να

τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικά προσβάσεως που του χορηγείται από τον βιβλιοπωλείο εις  το  πλαίσιο  της εγγραφής  αυτού.Απαγορεύεται επίσης η χρήσις οποιουδήποτε μηχανισμού,λογισμικού ή άλλων τυχόν ενεργειών που θα παρεμποδίζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας,ούτε να προβαίνουν σε ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής μας ή έστω να εμποδίζουν παντι τρόπω την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσεώς του χωρίς προειδοποίηση.

Η.- Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από τις συναλλαγές που θα

πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μας,

διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και συμπληρωματικά από το διεθνές δίκαιο και θα υπάγεται εις την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνων,ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας ή της έδρας της εταιρείας του χρήστη/πελάτη.

  • Οταν ένα μέλος εισέρχεται ως χρήστης/πελάτης εις την ιστοσελίδα  μας,επιβεβαιώνει σιωπηρώς ότι συμφωνεί με τους όρους

που τίθενται εις το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας,τους οποίους

όρους δυνάμεθα να τροποποιήσουμε κάθε στιγμή και άνευ αιτιολογίας εφόσον κρίνουμε αναγκαίο προς τούτο.

– Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει) αναφέροντας απαραιτήτως το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη εντός 14 ημερών Παρακαλούμε συμβουλευτείτε σχετικά την Νομική σας υποστήριξη.